ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ผู้สมัครที่สนใจ โปรดส่งจดหมายสมัครงานพร้อมกับประวัติส่วนตัวมาที่

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์

66 (0)2 257 4588 Ext. 422

โทรสาร

66 (0)2 257 4577