บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง และพร้อมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการประเมิน AGM Checklist ระดับ 5 เหรียญ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 “ระดับ A” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ประเภทอุตสาหกรรมการบริการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีการพัฒนาการสำคัญของการกำหนดนโยบายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การลงนามทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 การจัดทำขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการจัดทำนโยบายและแนวปฎิบัติการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกและการจ้างงานพนักงานรัฐ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและรับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้สายงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตามและสำรวจความพึงพอใจต่องานบริการและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้โดยการจัดให้มีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดอบรมภายในเพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องการทุจริตให้พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในปี 2566 ได้จัดอบรมหลักสูตร We Prompt Anti-Corruption เพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันไม่ติดอยู่ในวงจรการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำหนดให้เป็นหลักสูตรเพื่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล แบ่งเป็น 8 เรื่องดังนี้