บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนกำหนดโครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระร้อยละ 36.36

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในรอบปี 2564/2565 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและถือเป็นพัฒนาการสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ โดยได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Code of Ethics for Business Partners)” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าธุรกิจ และพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) อย่างเหมาะสม ซึ่งผลลัพธ์จะนำไปสู่ การสร้างมูลค่าระยะยาวกับคู่ค้า และยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้เป็นเอกสารประกอบการทำสัญญา (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ)

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและรับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้มีสายงานที่มีหน้าที่ในการติดตามและสำรวจความพึงพอใจต่องานบริการและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้โดยการจัดให้มีการเผยแพร่และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดอบรมภายในเพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Knowledge Sharing) มีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ และอยู่ในหลักสูตรเพื่อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้รู้เท่าทันไม่ตกอยู่ในกลไกของการทุจริต จากผลการตรวจสอบภายใน และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2565 ไม่พบการจงใจกระทำการทุจริตของพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล แบ่งเป็น 8 เรื่องดังนี้