นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
 • ประธานกรรมการบริษัท
นายยูเซฟ อิล คัมริ
นายยูเซฟ อิล คัมริ
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
 • กรรมการอิสระ
 • ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
นายบรรยง พงษ์พานิช
นายบรรยง พงษ์พานิช
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นายสุพล วัธนเวคิน
นายสุพล วัธนเวคิน
 • กรรมการ
 • ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
นางพนิดา เทพกาญจนา
นางพนิดา เทพกาญจนา
 • กรรมการ
 • ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นางอารดา ว่องกุศลกิจ
นางอารดา ว่องกุศลกิจ
 • กรรมการ
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
นายกวิน ว่องกุศลกิจ
นายกวิน ว่องกุศลกิจ
 • กรรมการ
 • ประธาน คณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นายสุพัชร วัธนเวคิน
นายสุพัชร วัธนเวคิน
 • กรรมการ
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร

หลักการ

คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรู้ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คุณสมบัติกรรมการบริษัท
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน