นายยูเซฟ อิล คัมริ
นายยูเซฟ อิล คัมริ
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
 • ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธาน คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางสาวพลอย อรัณยกานนท์
นางสาวพลอย อรัณยกานนท์
 • ผู้บริหารสายบริหารธุรกิจโรงแรม
นางสาวอภิญญา งามอภิชน
นางสาวอภิญญา งามอภิชน
 • รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 • ผู้บริหารสายการเงินและบัญชี
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ
นายนวรัตน์ ธรรมสุวรรณ
 • ผู้บริหารสายพัฒนาโครงการและบำรุงรักษาทรัพย์สิน บริหารต้นทุน และสนับสนุนกลาง
นายเซบาสเตียน เฟรเดริก ซาลมอน
นายเซบาสเตียน เฟรเดริก ซาลมอน
 • ผู้บริหารสายปฏิบัติการโรงแรม
นายเรเนน วิโกเลอ
นายเรเนน วิโกเลอ
 • ผู้บริหารสายกลยุทธ์ธุรกิจโรงแรม
นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
 • เลขานุการบริษัท
 • ผู้บริหารสายตรวจสอบภายในและสายเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
 • รองประธานอาวุโส สายตรวจสอบภายใน
 • เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
 • รองประธานอาวุโส สายเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
 • เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นางสาวแสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์
นางสาวแสงจันทร์ โอฬารฤทธินันท์
 • ผู้บริหารสายทรัพยากรบุคคล
นายนรุตม์ จันทร์กิติสกุล
นายนรุตม์ จันทร์กิติสกุล
 • ผู้บริหารสายดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
นางณัฏฐพร ชีวมงคล
นางณัฏฐพร ชีวมงคล
 • ผู้บริหารสายบริหารธุรกิจอาคารและศูนย์การค้า
นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ญพันธุ์
นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ญพันธุ์
 • ผู้บริหารสายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
นายเผ่าพันธุ์ วีระกุล
นายเผ่าพันธุ์ วีระกุล
 • ผู้บริหารสายพัฒนาธุรกิจ
นางสาวสุวิมล โรจน์กังสดาล
นางสาวสุวิมล โรจน์กังสดาล
 • ผู้บริหารสายบริหารความเสี่ยง

หลักการ

คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งเพศ อายุ มีความรู้ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว กฎหมาย และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คุณสมบัติกรรมการบริษัท
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน