บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ปี 2563
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ปี 2563

และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ในปี 2566 อายุการรับรอง 3 ปี (ปี 2566-2569)

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลระดับ “ดีเลิศ” ปี 2566
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลระดับ “ดีเลิศ” ปี 2566

ERW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ปี 2566 “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลการประเมินคุณภาพ AGM Checklist ปี 2566 ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” 100 คะแนนเต็ม
ผลการประเมินคุณภาพ AGM Checklist ปี 2566 ระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” 100 คะแนนเต็ม

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2565 "ดีมาก"
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2565 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 “ดีเยี่ยม”
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 “ดีเยี่ยม”

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี

บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลปี 2564 “ดีมาก”
บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลปี 2564 “ดีมาก”

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2563 "ดีมาก"
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2563 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.