บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ตระหนักถึงบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่าการประกอบธุรกิจการลงทุนพัฒนาและบริหารโรงแรมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งเชิงบวกและเชิงลบด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจรวมถึงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งในประเทศไทยและประเทศที่มีหน่วยธุรกิจ
  2. ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก
  3. มุ่งเน้นพัฒนาและบริหารจัดการอย่างรับชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าทุกส่วนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาอย่างรับผิดชอบ
  4. ดำเนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ความเสมอภาคเป็นธรรมและไม่แบ่งแยก
  5. มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังจิตอาสาในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมในพื้นที่ประกอบธุรกิจ และชุมชน สังคมโดยทั่วไป
  7. ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมดุล โดย คำนึงถึงการลดผลกระทบในการสร้างก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งนี้ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่วางไว้