บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งต้องสร้างขึ้นจากการกำกับดูแลกิจการ ผลการดำเนินงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่นยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การวางแผนกลยุทธ์ คุณภาพและประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

  1. การนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยแนวความคิดด้านการพัฒนาผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  2. ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกกระบวนการทำงาน และกระบวนการในการตัดสินใจ
  3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. สนับสนุนการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม