บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40

ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
23/02/2567 07/03/2567 21/05/2567 เงินปันผล 0.07 01/01/2566 - 31/12/2566
21/02/2566 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2565 - 31/12/2565
22/02/2565 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2564 - 31/12/2564
27/04/2564 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2563 - 31/12/2563
24/02/2563 06/03/2563 - เงินปันผล 0.07 01/01/2562 - 31/12/2562
26/02/2562 11/03/2562 24/05/2562 เงินปันผล 0.09 01/01/2561 - 31/12/2561
27/02/2561 12/03/2561 25/05/2561 เงินปันผล 0.09 Retained Earnings
21/02/2560 03/03/2560 24/05/2560 เงินปันผล 0.06 01/01/2559 - 31/12/2559
23/02/2559 04/03/2559 25/05/2559 เงินปันผล 0.04 01/01/2558 - 31/12/2558
26/02/2558 10/03/2558 27/05/2558 เงินปันผล 0.04 01/01/2557 - 31/12/2557
25/02/2557 10/03/2557 28/05/2557 เงินปันผล 0.1515 01/01/2556 - 31/12/2556
26/02/2556 12/03/2556 23/05/2556 เงินปันผล 0.0189 01/01/2555 - 31/12/2555
28/02/2555 12/03/2555 23/05/2555 เงินปันผล 0.08 01/01/2554 - 31/12/2554
22/02/2554 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2553 - 31/12/2553
23/02/2553 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01/01/2552 - 31/12/2552
20/02/2552 02/04/2552 - เงินปันผล 0.01 01/01/2551 - 31/12/2551
26/02/2551 28/03/2551 21/05/2551 เงินปันผล 0.06 01/01/2550 - 31/12/2550