กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จ่ายเงินปันผล

การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2556 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 15 มี.ค. 2556 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0189 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2556 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2556 วันประชุม : 23 เม.ย. 2556 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2556 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 15 มี.ค. 2556 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2556 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล สถานที่ประชุม : ห้องแกรนด์บอลลูม 2,3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเหตุ : ที่ ERW.023 /กม.016/2556 26 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องแกรนด์บอลลูม 2,3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 2. กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 9 วาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องรวมทั้งคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร 4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("เงินสำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน" บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 15.0 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 299.69 ล้านบาท 4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงิน ปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2555 มีกำไรสุทธิ 105.88 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตรา 0.0189 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 42.4 ล้านบาท ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 15.0 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.0189 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน ปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องได้รับการอนุมัติจ่ายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ประกอบด้วย 1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 และ/หรือ 2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ 3) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 2,365,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2556 รวม 1,835,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 มีกรรมการครบวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ 2) นายสุพล วัธนเวคิน กรรมการ 3) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ 4) นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ ? จำนวนกรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน ดังนี้ 1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3) ร.ศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 4) นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 5) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ 6) นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ 7) นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ 8) นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ 9) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ 10) นายสุพล วัธนเวคิน กรรมการ 11) นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ 12) นายกษมา บุณยคุปต์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 13) นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ความเห็นกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อันจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกินปีละ 5,478,500 บาท และอนุมัติจ่ายโบนัสประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000 บาท 2556 2555 - ประธานกรรมการ 32,500 บาท/เดือน 32,000 บาท/เดือน - กรรมการ 12 คน ๆ ละ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 2) โบนัสประจำปี 2555/2554 - ประธานกรรมการ 300,000 บาท 200,000 บาท - กรรมการ 12 คน ๆ ละ 225,000 บาท 150,000 บาท ? ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 2556 2555 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 32,500 บาท/ครั้ง 32,500 บาท/ครั้ง - กรรมการ 2 คน ๆ ละ 25,000 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/ครั้ง 2) คณะกรรมการลงทุน - ประธานกรรมการ 26,000 บาท/ครั้ง 26,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ 4 คน ๆ ละ 18,750 บาท/ครั้ง 18,750 บาท/ครั้ง - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน -0- -0- 3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการ 19,500 บาท/ครั้ง 19,500 บาท/ครั้ง - กรรมการ 3 คน ๆ ละ 14,000 บาท/ครั้ง 14,000 บาท/ครั้ง 4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ 19,500 บาท/ครั้ง 19,500 บาท/ครั้ง - กรรมการ 3 คน ๆ ละ 14,000 บาท/ครั้ง 14,000 บาท/ครั้ง ความเห็นกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,478,500 บาท และอนุมัติเงินโบนัสประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม และคณะกรรมการ ได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.TheErawan.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.TheErawan.com ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2257-4588 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้