หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มีนาคม 2556

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มีนาคม 2556 ชื่อบริษัท : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) ทุนเดิม (บาท) : 2,245,437,901.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,245,437,901 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,450,700 ทุนใหม่ (บาท) : 2,249,888,601.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,249,888,601 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรให้ : ผู้ถือ ERW ESOP # 3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 1,301,400 หน่วย ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 2.90 วันเสนอขาย : 01 มี.ค. 2556 จัดสรรรให้ : ผู้ถือ ERW ESOP # 3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 3,149,300 หน่วย ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 3.00 วันเสนอขาย : 01 มี.ค. 2556 วันที่เริ่มซื้อขาย : 08 มี.ค. 2556 ______________________________________________________________________