การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: ERW-W2

การขึ้นเครื่องหมาย เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย SP ชื่อย่อหลักทรัพย์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ERW-W2) ขึ้นเครื่องหมาย : SP เหตุผล : การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W2 วันปิดสมุดทะเบียน : วันที่ 26 พ.ย. 2556 ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2556 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 17 ธ.ค. 2556 วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 21 พ.ย. 2556 ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2556 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 02 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2556 วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 18 ธ.ค. 2556 ______________________________________________________________________