หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ธันวาคม 2556

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) ทุนเดิม (บาท) : 2,251,243,501.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,251,243,501 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 21,000 ทุนใหม่ (บาท) : 2,251,264,501.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,251,264,501 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรให้ : กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP #3 ส่วนที่ 2 จำนวน 21,000 หุ้น ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น) : 3.00 วันเสนอขาย : 02 ธ.ค. 2556 วันที่เริ่มซื้อขาย : 16 ธ.ค. 2556 ______________________________________________________________________