นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
  • 29 เมษายน 2552
  • กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
  • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2566)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

15 ปี

วุฒิการศึกษา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018
  • DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009