นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

ตําแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
 • กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง

4 พฤศจิกายน 2547

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

15 ปี

วุฒิการศึกษา
 • Master of Business Administration (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
 • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002
 • LDP : Leadership Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2012
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
 • 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บ้านปู
 • 2558 – 2559 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บมจ. บ้านปู
 • 2526 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู