ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ตําแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
วันที่ดำรงตำแหน่ง

26 เมษายน 2560

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

3 ปี

วุฒิการศึกษา
 • Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, U.S.A
 • Master of Business Administration (Finance) West Virginia University, U.S.A.
 • BBA (First Class Honors-Finance), Thammasat University
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • DCP: Director Certification Program รุ่น Train the Trainer
 • Global Association of Risk Professionals (GARP)
 • วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2
 • ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 29/2009
 • Global Institute of Women Corporate Directors (Invited as speaker at the annual event in New York, USA)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ.อื่นในตลาดหลักทรัพย์
 • เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. ไทยวาโก้
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาโก้
 • 2552 - เม.ย.2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2545 - ก.ย.2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่