นางพนิดา เทพกาญจนา

นางพนิดา เทพกาญจนา

 • กรรมการ
 • ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • ปี 2534
 • ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
 • ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน (ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2566)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

33 ปี

วุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 10/2020
 • RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2014
 • DCP: Refresher Course รุ่นที่ 1/2005
 • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. โรงแรมเอราวัณ