นางพนิดา เทพกาญจนา

นางพนิดา เทพกาญจนา

กรรมการ

ตําแหน่ง
  • กรรมการ
  • ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง

ปี 2534

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

28 ปี

วุฒิการศึกษา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 9/2019
  • RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2014
  • DCP: Refresher Course รุ่นที่ 1/2005
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002