น.ส.กนกวรรณ ทองศิวะรักษ์

น.ส.กนกวรรณ ทองศิวะรักษ์

เลขานุการบริษัท

ตําแหน่ง
 • เลขานุการบริษัท
 • เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
 • เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
 • ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
 • ผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล
วุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมในปี 2562
 • งานสัมมนา Cybersecurity and Personal Data Protection: "Get Ready for New Business Standards” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Professional Development: Risk Management and Internal Audit, Thai Union Group Plc.
 • การใช้ระบบการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) จัดโดย ก.ล.ต
 • ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ SETLink และการบรรยายในหัวข้อ “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations จัดโดย ก.ล.ต. และ สถาบันไทยพัฒน์
 • Audit Committee of the Future-Driving Through the era of disruption จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Strategic Audit Committee : Beyond Figure and compliance จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ก.ล.ต.
 • Thailand Responsible Business Network (TRBN) “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • Sustainability reporting หลักสูตรจัดทำรายงานความยั่งยืน จัดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่น 2/2018
 • งานสัมมนา "Data Protection for Business : Road to GDPR Standard"
 • S05: การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management) รุ่นที่ 2/2018
 • การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
 • S06: การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 1/2017
 • P01: การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1/2017
 • วิทยากรบรรยาย “Key Success Factors for Hotel Business, RE-CU Hotel in Songkhla รุ่นที่ 1” สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • IOD Luncheon Briefing “How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises”
 • CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (Internal Audit’s Challenge in Value Adding) ปี 2559
 • โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร RE-CU Hotel Investment and Marketing รุ่นที่ 8 ปี 2559
 • TLCA Knowledge Sharing “Cross-Team Collaboration for Sustainability and Innovation”
 • IOD Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”
 • Company Secretary Program (CSP) บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting จัดโดย ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555
 • IOD Company Secretary Forum 2013 วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ “Equipping Your Board for AGM”
 • CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
 • RCC: Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 3/2007
 • Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
 • Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย