นายสุพัชร วัธนเวคิน

นายสุพัชร วัธนเวคิน

  • กรรมการ
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง
  • กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
  • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน (ตั้งแต่ปี 2561 - 30 เมษายน 2565)
วุฒิการศึกษา
  • Bachelor of Commerce (Economics), The University of Melbourne, Australia
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 154/2011