นางสาวพิริยา เทพกาญจนา

นางสาวพิริยา เทพกาญจนา

  • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
  • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)
วุฒิการศึกษา
  • Master of Business Administration, Harvard Business School, Boston Massachusetts
  • Bachelor of Arts in Economics, University of Chicago