นางอารดา ว่องกุศลกิจ

นางอารดา ว่องกุศลกิจ

 • กรรมการ
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 26 เมษายน 2560
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน (ระหว่างปี 2561 - 30 เมษายน 2565)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

7 ปี

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
 • Master of Engineering, Operations Research & Industrial Engineering, Cornell University Graduate School, Ithaca, New York
 • Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University School of Engineering, Boston Massachusetts
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • RCL: Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 12/2018
 • BMT: Board Matters and Trends รุ่นที่ 3/2017
 • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 162/2012
 • FSD: Financial Statements for Director รุ่นที่ 17/2012