นายกวิน ว่องกุศลกิจ

นายกวิน ว่องกุศลกิจ

 • กรรมการ
 • ประธาน คณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 1 ธันวาคม 2554
 • ประธาน คณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
 • กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554
 • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน (ระหว่างปี 2561 - 30 เมษายน 2565)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

12 ปี

วุฒิการศึกษา
 • Master of Business Administration (Finance), The University of Sydney, Australia
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 17/2013
 • RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4/2013
 • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 156/2012