นางสาวพลอย อรัณยกานนท์

นางสาวพลอย อรัณยกานนท์

  • ผู้บริหารสายบริหารธุรกิจโรงแรม