นายเรเนน วิโกเลอ

นายเรเนน วิโกเลอ

  • ผู้บริหารสายกลยุทธ์ธุรกิจโรงแรม