นางสาวอภิญญา งามอภิชน

นางสาวอภิญญา งามอภิชน

 • รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 • ผู้บริหารสายการเงินและบัญชี
 • กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567)
 • กรรมการคณะกรรมการบริหาร (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567)
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) สาขา Finance and Actuarial Science มหาวิทยาลัย The Wharton School, University Of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) โครงการแลกเปลี่ยน INSEAD มหาวิทยาลัย Fontainebleau University ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการแลกเปลี่ยน Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • หลักสูตร e-learning CFO’s Refresher (ภาษาไทย) ปี 2567
 • หลักสูตร e-Learning CFO’s Orientation for New IPOs (ภาษาไทย) ปี 2567