นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์

นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์

 • เลขานุการบริษัท
 • ผู้บริหารสายตรวจสอบภายในและสายเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
 • รองประธานอาวุโส สายตรวจสอบภายใน
 • เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
 • รองประธานอาวุโส สายเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
 • เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรการอบรม/เสวนา IOD
 • CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
 • RCC: Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 3/2007
 • วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ “Equipping Your Board for AGM” จัดโดย IOD Company Secretary Forum 2013
 • ผู้บรรยายหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สำหรับเลขานุการบริษัท
การอบรมในปี 2564 (Online)
 • การอบรม Workshop S01-S05 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 2 ปี 2564
 • โครงการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการท่องเที่ยว โดย TDRI
 • แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน SEC, 56-1 One Report
 • อาชญากรรมไซเบอร์ โดย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Crime, October 8, 2021)
 • สัมมนาเรื่อง “นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ: ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย” โดย สำนักงาน ก.ล.ต.
 • ตรวจสอบความพร้อมให้มั่นใจก่อน PDPA มีผลบังคับใช้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
 • อบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนกับ One Report” โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
 • สัมมนา Investor Rights Guideline สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเทียบเคียงกับ พรบ.มหาชน และ พรบ.หลักทรัพย์ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • สัมมนา หัวข้อ หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เสวนาเรื่อง วิสัยทัศน์ ความท้าทาย กับก้าวต่อไปของกรรมการหญิง โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
 • Modern slavery:Tackling the greatest human rights challenge of our time by Sustainable Education & Promotion Dept.,SET
หลักสูตรการอบรม/เสวนาอื่น
 • งานสัมมนา “IAASB’s work plan and value of the audit to the users of financial statements” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • งานเสวนา “PDPA Readiness" จัดโดย ก.ล.ต.
 • IOD Open House for Company Secretary จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จัดโดย ก.ล.ต.
 • งานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Professional Development: Risk Management and Internal Audit, Thai Union Group Plc.
 • ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ SET Link และการบรรยายในหัวข้อ “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Audit Committee of the Future-Driving Through the era of disruption จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Strategic Audit Committee: Beyond Figure and compliance จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และก.ล.ต.
 • Sustainability reporting หลักสูตรจัดทำรายงานความยั่งยืน จัดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • งานสัมมนา "Data Protection for Business : Road to GDPR Standard"
 • การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
 • เป็นวิทยากรบรรยาย “Key Success Factors for Hotel Business, RE-CU Hotel in Songkhla รุ่นที่ 1 จัดโดย ” สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร RE-CU Hotel Investment and Marketing รุ่นที่ 8 ปี 2559
 • Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
 • Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย