นายสุพล วัธนเวคิน

นายสุพล วัธนเวคิน

 • กรรมการ
 • ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 • 4 พฤศจิกายน 2547
 • ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566
 • ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2566)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ปี)

19 ปี

วุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรการอบรม/เสวนา
 • BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 9/2019
 • RCL: Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 3/2016
 • DCPU: Director Certification Program Update รุ่นที่ 1/2014
 • FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2011
 • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 76/2006
 • DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2006
 • Board & CEO Assessment ปี 2003
 • RCP: The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 1/2000
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok FinTech Fair 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Chairman Dinner (2018) หัวข้อ “Social Responsibilities in Action” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Chairman Dinner (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Family Business Club Event (3/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • สัมมนา SET100 ผนึกกำลังประชารัฐ (2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CG Forum 4/2015-Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force for Business Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • CG Forum 3/2013 Conflict of Interest: Fighting Abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การปฏิรูปสถาบันการเงินไทย : จากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The 5th SEACEN/ABAC/ABA/PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009) The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย
 • การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประสบการณ์การทำงาน บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์
 • พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • 2546 - 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร