บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ได้รับรางวัล Thailand's Top Corporate Brand 2020

นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2020 หมวดองค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก ศาสตราจารย์ ดร. บัญฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการทำวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและการจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทยประจำปี 2563 ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และตลาด (Master in Branding and Marketing Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย