การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การขยายงาน 5 ปี ระหว่างปี 2554 - 2558 ดังนี้

  1. นาย กษมา บุณยคุปต์ จากเดิม ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  2. นาง กมลวรรณ วิปุลากร จากเดิม ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ยังคงรักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
  3. นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2554