บมจ. ดิเอราวัณ กรุ๊ป รับรางวัล “Asia’s Outstanding Company On Corporate Governance” จากงาน 9th Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2556 The Best Of Asia.

In addition, Mrs.Kamonwan Wipulakorn, the President was named as ‘Corporate Director Recognition Awards’ in the event of the 4th Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2013 The Best of Asia นอกจากนี้คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้รับรางวัลAsian Corporate Director Recognition Awards จากงาน 4thAsian Corporate Director Recognition Awards 2013

โดยทั้งสองรางวัลจัดโดย Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแมริออท รีสอร์ทเวิดล์มนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนและ นักวิเคราะห์ จากสถาบันชั้นนำทั่วโลกที่ลงทุนในตลาดทุนเอเชียในด้านต่างๆ ได้แก่ สถานะทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูล

9th Corporate Governance Asia Recogintion Awards THE CLASS OF 2013