เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2562 "ดีมาก"
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2562 "ดีมาก"

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. เเละ ก.ล.ต.

"Very Good" CGR Report 2018
"Very Good" CGR Report 2018

Project: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies, the Thai Institute of Directors (IOD) in collaboration with the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission, Thailand (SEC)

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2560 “ดีมาก”
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2560 “ดีมาก”

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. และ ก.ล.ต.

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2559 “ดีมาก”
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ปี 2559 “ดีมาก”

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR Report) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ตลท. และ ก.ล.ต.

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีมาก” ปี 2558 (“Very Good”)
เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีมาก” ปี 2558 (“Very Good”)

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified)
การประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified)

เป็น 1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) โครงการการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีเยี่ยม” ปี 2557 (Very Good)
บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีเยี่ยม” ปี 2557 (Very Good)

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล "ดีเยี่ยม" ปี 2557 (Very Good) โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ดีและได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
เป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ดีและได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2556"
ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2556"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน