โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ดี และได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2556"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

บมจ. ดิเอราวัณ กรุ๊ป รับรางวัล “Asia’s Outstanding Company On Corporate Governance” จากงาน 9th Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2556 The Best Of Asia.

ดิเอราวัณ กรุ๊ป รับสองรางวัล จากงาน 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013

ซึ่งจัดโดย Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย ที่ฮ่องกง

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2555"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 'ธรรมมาภิบาลดีเด่นประจำปี 2555'

จากวารสาร Corporate Governance Asia

"บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2554"

Project: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

เป็น 1 ในบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล "รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น" ปี 2554,

โครงการ SET Awards 2011

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2554"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน