โครงการตู้เปิดจินตนาการ

โครงการตู้เปิดจินตนาการ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจัดตั้งโครงการตู้เปิดจินตนาการ เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนและมีเป้าหมายว่านักเรียนจะมีความสุข มีความสนใจและรักการการอ่านมากขึ้นจากหนังสือและของเล่นพัฒนาทักษะที่ได้รับ

แนวทางดำเนินงาน

  1. 1พื้นทีเป้าหมาย กำหนดจากจังหวัดที่โรงแรมฮ็อป อินน์ เปิดดำเนินการ ติดต่อหน่วยงานสำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต เพื่อลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์
  2. ส่งมอบตู้เปิดจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนในวันเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์
  3. ติดตามผล เก็บสถิติการเข้าห้องสมุด การนำสื่อไปใช้ประกอบการเรียนการสอน

เป้าหมายโครงการ

เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ที่โรงแรมฮ็อป อินน์ เปิดดำเนินการ โครงการ “ตู้เปิดจินตนาการ” เป็นตู้ที่มีทั้งหนังสือค้นคว้า นิทานภาพ ของเล่นพัฒนาทักษะ รวมถึงคู่มือสื่อการสอนสำหรับคุณครู เพื่อส่งเสริมให้เรียนรู้จากการเล่น เปิดจินตนาการของเด็ก โดยมอบให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดละ 5 โรงเรียน บริษัทได้มอบตู้ไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2563 จำนวน 225 ตู้ (225โรงเรียน) รวม 34 จังหวัด

รายชื่อโรงเรียน Upload file

  • 2563 5 โรงเรียน
  • 2562 35 โรงเรียน
  • 2561 20 โรงเรียน
  • 2560 50 โรงเรียน
  • 2559 40 โรงเรียน
  • 20158 25 โรงเรียน
  • 2557 50 โรงเรียน