หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ธันวาคม 2556

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) ทุนเดิม (บาท) : 2,251,264,501.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,251,264,501 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 223,370,274 ทุนใหม่ (บาท) : 2,474,634,775.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,474,634,775 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ERW (ERW-W2) จำนวน 223,370,274 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 223,370,274 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.80 วันใช้สิทธิ : 17 ธ.ค. 2556 วันที่เริ่มซื้อขาย : 26 ธ.ค. 2556 ______________________________________________________________________