แจ้งการแก้ไขจำนวนเงินปันผลที่ระบุในวาระที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มีนาคม 2562
ขอแก้ไขจำนวนหุ้นที่ระบุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 1
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 2
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)-ส่วนที่ 3
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และเพิ่มทุน (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล และเพิ่มทุน
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า