การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการลงนามในสัญญาสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)