Welcome Guide to Thailand

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับคนขับรถแท็กซี่ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยบริษัทเห็นว่าแท็กซี่เป็นบุคคลที่เป็นด่านแรกในการต้อนรบนักท่องเที่ยว มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ บริษัทฯ คาดหวังว่าแท็กซี่จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาทักษะและให้บริการได้ดีขึ้น พร้อมกับตระหนักในบทบาทตนที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ

โครงการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน จัดอบรมไปแล้วรวม 34 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม 1,177 คน โดยในระยะเริ่มแรก บริษัทได้อบรมการสอนภาษาอังกฤษและได้ปรับเป็นการสอนภาษาจีนในระยะหลัง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาตลอดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และ บริษัท พลังร่วม จำกัด

วัตถุประสงค์

  • พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับแท็กซี่ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • สร้างความมั่นใจให้กับแท็กซี่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ
  • เสริมสร้างทัศนคติในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้แก่ผู้มีอาชีพขับรถแท็กซี่
  • สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของตนในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ