แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการโครงการในประเทศญี่ปุ่น
การแสดงความประสงค์ซื้อโรงแรมไอบิส พัทยา และโรงแรมไอบิส ป่าตอง และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
การลงทุนของบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการโครงการในประเทศญี่ปุ่น
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ