การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล
แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ลาออก
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)