สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผ
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการลงนามในสัญญาสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564