แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อขายโรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของ ORI
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แจ้งการเข้าทำรายการซื้อขายโรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของ ORI
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผ (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผ
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท