กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

Planet People Partner
มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าทั้งในการก่อสร้างและการดำเนินการ ยกระดับความสามารถเชิงพลวัตของพนักงานในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้น
เป้าหมายการดำเนินงาน
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับศูนย์
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด
  • บริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบ
  • เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
  • เพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับกระบวนการทำงาน
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน
  • สนับสนุนให้ความรู้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น
  • สร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงผลจากกระบวนการทำงานที่สร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงศึกษากระบวนการภายในบริษัทฯ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยง และระบุผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัทฯ สื่อสารทำความเข้าใจ และตอบสนองความคาดหวัง เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียและการเติบโตไปด้วยกัน

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิเคราะห์และดูแลผู้มีส่วนได้เสียในระบบห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุม 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) พนักงาน (2) ลูกค้า (3) พันธมิตรธุรกิจ (4) คู่ค้า (5) ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้ (6) หน่วยงานภาครัฐ (7) ชุมชน (8) สิ่งแวดล้อม

โดยมีการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำข้อมูลจากทุกส่วนปรับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ