เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป คำนึงถึงผลจากกระบวนการทำงานที่สร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงศึกษากระบวนการในบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยง และระบุผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างคุณภาพและความสมดุล ที่ดีในการลงทุนพัฒนาและเติบโตแก่ทุกฝ่ายไปพร้อมกัน

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุม 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ พนักงาน, ลูกค้า, พันธมิตรธุรกิจ, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้, หน่วยงานภาครัฐ, ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดยได้มีการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมา พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ยั่งยืน