กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ โฮเทล โกรท

บริษัท ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้บริหารกองทุนในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอราวัณ โฮเทล โกรท ("ERWPF") โดย ERWPF จะลงทุนเริ่มต้นในโรงแรมไอบิส พัทยา และไอบิส ป่าตอง ด้วยจำนวนเงินทุนของโครงการ 1,831.44 ล้านบาท

รายละเอียดของสินทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น

หนังสือชี้ชวนแบบเต็ม
หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ