แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 (ครั้งสุดท้าย)
วันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (การขึ้นเครื่องหมาย SP) วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2567
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2567
วันกำหนดการใช้สิทธิ วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

1. กรณียื่นเอกสารที่ตัวแทน
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567(เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.

2. กรณียื่นแบบออนไลน์ที่ https://eex.lhsec.co.th หรือ https://www.lhsec.co.th (“การจองซื้อผ่านระบบ E-EX”)
(เฉพาะผู้ใช้สิทธิที่เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น)
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.

วันพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 จะหมดอายุ และสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย:หุ้น) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ(บาท/หุ้น) 3 บาทต่อหุ้น
ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ERW-W3)
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3ในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW-W3) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านระบบ Bill Payment (LHBANK)
วิธีปฏิบัติในการแจ้งความจำนงใช้สิทธิและการชำระเงินของผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3 (ERW-W3)
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น - สำหรับบุคคลธรรมดา
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น - สำหรับนิติบุคคล
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิออนไลน์ผ่านระบบ E-EX
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)