บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

โครงการ: SET Awards 2016

“ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม” สำหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี

โครงการ: Thailand Corporate Excellence Awards and SMEs Excellence Awards 2016 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีมาก” ปี 2558 (“Very Good”)

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง เป็น 1 ใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 “ยอดเยี่ยม”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป็น 1 ในบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์”

โครงการ: SET Awards 2015

การประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified)

เป็น 1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) โครงการการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีเยี่ยม” ปี 2557 (Very Good)

เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล "ดีเยี่ยม" ปี 2557 (Very Good) โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 “ยอดเยี่ยม”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย