โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ดี และได้รับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มาหชน) “ERAWAN” รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556

ERAWAN รับรางวัล CSRI Recognition ประเภท Most Improved CSR ประจำปี 2556 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นและพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2556"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 "ดีเยี่ยม"

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

บมจ. ดิเอราวัณ กรุ๊ป รับรางวัล “Asia’s Outstanding Company On Corporate Governance” จากงาน 9th Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2556 The Best Of Asia.

ดิเอราวัณ กรุ๊ป รับสองรางวัล จากงาน 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013

ซึ่งจัดโดย Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย ที่ฮ่องกง

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2555"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 "ดีเยี่ยม"

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 'ธรรมมาภิบาลดีเด่นประจำปี 2555'

จากวารสาร Corporate Governance Asia