การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 "ดีเยี่ยม"

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554

"บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2554"

Project: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

เป็น 1 ในบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล "รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น" ปี 2554,

โครงการ SET Awards 2011

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2554"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 "ดีเยี่ยม-สมควรเป็นตัวอย่าง"

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเลิศ ปี 2553"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์”

โครงการ SET Awards 2010

เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล "รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น"

โครงการ SET Awards 2010

ได้รับรางวัล "บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ปี 2552"

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน