จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 “ดีมาก”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550

ได้รับรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” 2549/50

โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี

Calendar Awards 2007

ปี 2550 ปฏิทิน ดิ เอราวัณ รักษ์ช้าง ประจำปี 2550 ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย สุริยศศิธร - ชนิดปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป

ได้รับรางวัลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 “ดี”

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549

ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีมาก ปี 2549

โครงการรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน